Indikaattorit

Turvallisuus

Koulukiusaaminen

74 prosenttia Helsingin peruskoululaisista ei ollut kokenut koulukiusaamista vuoden 2013 aikana. Koulukiusaamista kokeneiden peruskoululaisten määrä on vähentynyt viime vuosina, etenkin kiusatuksi joutuneiden poikien määrä on vähentynyt. Pojat joutuvat tyttöjä enemmän koulukiusatuksi, varsinkin peruskoulussa. Lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa erot sukupuolten välillä ovat tasoittuneet. Pojat ilmoittavat myös selvästi tyttöjä useammin osallistuneensa muiden oppilaiden kiusaamiseen.

Peruskoululaisten koulukiusaamiskokemukset ovat Helsingissä samalla tasolla kuin muissakin pääkaupunkiseudun kunnissa. Alueittain tarkasteltuna Koillisen suurpiirin alueella koulua käyvät peruskoululaiset ovat kokeneet koulukiusaamista enemmän kuin muualla. Läntisessä ja Keskisessä suurpiireissä koulukiusaamista on koettu vähiten. Koko maahan verrattuna helsinkiläiset peruskoululaiset kokevat koulukiusaamista vähemmän. Koulukiusaamista kokeneista noin kolmannes koki, että koulun aikuiset olivat puuttuneet kiusaamiseen.

Lukioissa koulukiusaaminen on koulutussektoreista vähäisintä, 91 prosenttia ei ollut kokenut koulukiusaamista vuonna 2013. Tilanne on ollut samankaltainen jo edellisinä vuosina, ja erot sukupuolten välillä ovat pieniä. Myöskään muun maan nuorten tilanteeseen ei ole eroja.  Lukioissa aikuisten puuttuminen kiusaamiseen on vähäistä.  Vain 12 prosenttia lukiolaisista koki, että kiusaamiseen oli puututtu.

Ammatillisessa koulutuksessa 85 prosenttia opiskelijoista ei ollut kokenut koulukiusaamista vuonna 2013. Etenkin poikien kokema koulukiusaaminen on vähentynyt viime vuosina, ja kokonaisuutenakin kiusaaminen on vähentynyt ammatillisessa. Muihin pääkaupunkiseudun nuoriin kiusaamisen kokeneissa ei ole eroja, mutta koko maahan verrattuna helsinkiläiset kokevat kiusaamista ammatillisessa vähemmän, näin varsinkin pojat. Opiskelijoista 28 prosenttia tunsi, että kiusaamiseen oli koulun aikuisten toimesta puututtu. Vuonna 2008 tytöt kokivat poikia selvästi useammin, että aikuiset osallistuivat kiusaamistapauksiin, mutta vuonna 2013 tilanne oli kääntynyt toisinpäin. Tällöin pojista 35 prosenttia koki, että aikuiset olivat puuttuneet kiusaamiseen, tytöistä vain 22 prosenttia.

Eniten koulukiusaamista on ilmentynyt nimittelynä ja naurunalaiseksi tekemällä. Myös kaveriporukan ulkopuolella jättäminen ja valheiden levittely toisesta on yleisiä kiusaamismuotoja. Fyysiset kiusaamiset, kuten töniminen, potkiminen ja lyöminen, ovat yleisiä vielä peruskoulun pojilla, mutta toiselle asteelle siirryttäessä ne harvinaistuvat.

Aineistokuvaus: 

Sisältää peruskoulujen 8. ja 9.luokan sekä lukion ja ammatillisen 1. ja 2. vuoden kouluterveyskyselyyn vastanneiden oppilaiden tulokset. Nuoret vastasivat kysymykseen "Kuinka usein Sinua on kiusattu koulussa tämän lukukauden aikana? Useita kertoja viikossa / noin kerran viikossa /harvemmin / ei lainkaan". Indikaattoriin laskettiin ne, jotka eivät olleet kokeneet koulukiusaamista ollenkaan. Indikaattorissa on näin vastanneiden osuus kaikista vuosiluokan vastanneista. Tulokset on vakioitu sukupuolen ja luokka-asteen/opiskeluvuoden suhteen.

Vuonna 2013 kouluterveyskyselyyn vastanneita oli Helsingin peruskouluissa 8 000 oppilasta, lukioissa 6 426 opiskelijaa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 1 609 opiskelijaa. Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010 ja 2013. Vuodesta 2013 alkaen kysely tehdään samaan aikaan koko maassa joka toinen vuosi.

Aiheeseen liittyvä kokemustieto
Kutsu mua puheenjohtajaksi 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset