Blogi

Lue kirjoituksia nuorten elämästä ja työstä heidän parissaan. Ota yhteyttä ja kirjoita.
28.5.2015

Yhdessä oppimisen kokemus vahvistaa yhteisöllisyyttä

HEIKKI LAUHA : Digitaalinen teknologia luo monenlaisia mahdollisuuksia uudenlaisten tietojen ja taitojen oppimiseen, oli kyse sitten nuorista tai aikuisista. Nuorisotyöllä on keskeinen rooli nuorten it-taitojen tukemisessa ja vahvistamisessa, mutta se edellyttää myös työntekijöiltä osaamisen jatkuvaa päivittämistä. Erilaiset täydennyskoulutukset ovat oiva keino vahvistaa ymmärrystä ja osaamista, mutta näiden rinnalla tulisi nuorisotyössä painottaa arjen työssäoppimisen kautta tapahtuvaa kollektiivista ammatillisen osaamisen kehittämistä. Sellaista, jossa nuoret ja aikuiset voisivat yhdessä kokeilla ja pohtia uusien teknologioiden käyttöä ja käyttömahdollisuuksia, ja sitä kautta vahvistaa omia tietoja ja taitoja.

Järjestimme toukokuussa Kangasalla nuorisotyöntekijöille suunnatun SomeCamp-tapahtuman, jossa tarkoituksena oli pohtia digitaalisen teknologian mahdollisuuksia nuorisotyössä sekä kokeilla uudenlaisia toimintamuotoja käytännön tekemisen kautta. Yksi tapahtuman teemoista oli maker-kulttuuri, johon kuuluu erilainen yhteisöllinen tekeminen, kuten personointi, koodaaminen, hakkerointi, korjaaminen sekä vanhojen laitteiden kierrättäminen uuteen käyttöön. Osana aiheen käsittelyä nuorisotyöntekijät pääsivät kokeilemaan erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja littleBits-elektroniikkapalikoita, jotka yhdistävät helpolla tavalla digitaalisten teknologian mahdollisuudet, oman luovuuden esiintuomisen ja teknologiakasvatuksen. Annoimme ryhmille tunnin aikaa tutustua elektroniikkapalikoihin ja pohtia niiden käyttötapoja nuorisotyössä. Rakentaminen, kokeileminen, oivaltaminen ja yhdessä tekeminen vei ryhmät mukanaan, mikä näkyy hyvin myös . Keskusteluissa nousi esiin monia ideoita siitä, miten toimintaa voisi soveltaa nuorten ryhmien toiminnassa esimerkiksi yhteishengen nostattamiseen sekä ongelmanratkaisu- ja kädentaitojen vahvistamiseen.

Tutkimukset osoittavat, että vaikka osa nuorista kykenee hyvin taitavasti ja luovasti hyödyntämään digitaalisen teknologian mahdollisuuksia esimerkiksi itseilmaisuun ja uudenlaisten asioiden oppimiseen, valtaosa nuorista tarvitsee lisätukea uusien teknologioiden käyttöön. Ajatus siitä, että aikuiset olisivat ulkona nykyteknologiasta ja että nuoret olisivat taitavia digitaalisen teknologian käyttäjiä, on vain pieneltä osin totta. Monelle nuorelle uuden välineen käyttöönotto voi olla helpompaa kuin aikuiselle, vähän samaan tapaan kuin vaikkapa uuden kielen opettelu. Yksittäisen laitteen tai sovelluksen käyttöönotto on kuitenkin lähinnä tekninen kysymys, ja vaatii rinnalleen laajempaa kulttuurista hahmottamiskykyä. Aivan kuten kielten opiskelussa sanojen opettelu ilman kulttuurisen kontekstin ymmärtämistä voi toki mahdollistaa kielellisten perustaitojen hallinnan, mutta ei avaa suoraan tietä syvempien merkitysten ja säännönmukaisuuksien ymmärtämiseen.

Ja juuri tässä on nuorisotyöntekijöillä ja kasvattajilla keskeinen rooli. On havaittu, ettei koulun rooli oppilaiden tietoteknisen osaamisen lähteenä ole ollut kovin merkittävä, vaan nuoret ovat varsin itseoppineita tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäjiä. Se tarkoittaa valitettavan usein myös sitä, että nuorten tietotekninen osaaminen jää pinnalliseksi. Jopa nuorista valtaosa ilmoittaa kaipaavansa tukea digitaalisen median käyttöön aikuisilta ja kasvattajilta.

Digitaalisen teknologian käyttö nuorisotyössä edellyttää ennakkoluulotonta asennetta ja rohkeutta kokeilla uudenlaisia toimintamuotoja myös silloin, kun oma tietotekninen osaaminen on koetuksella. Teknologian ei tarvitse olla toiminnan keskiössä, mutta sen avulla voidaan mahdollistaa moninaista toimintaa ja luoda erilaisia oppimiskokemuksia. Loppujen lopuksi tekniikka on vain pieni osa kokonaisuutta, digitaalisen teknologian käytössä keskeisempää on laajempien kulttuurisen ja yhteiskunnallisten merkitysten hahmottaminen. Nuorten digitaalisten taitojen vahvistamisen ohella nuorisotyössä tulisikin kannustaa entistä enemmän nuorten ja nuorisotyöntekijöiden yhteisen tekemisen kautta syntyviin kollektiivisiin oppimiskokemuksiin. Se paitsi lisäisi nuorten kuin aikuistenkin tietoja ja taitoja myös vahvistaisi yhteisöllisyyden kokemusta. Ja se jos mikä on nuorisotyön ydintä.

 Heikki Lauha

Suunnittelija

Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus

 

 

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Harrastaminen Kirjaston käyttö 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset