Indikaattorit

Aktiivinen kansalaisuus

Osallistuminen koulun toimintaan

Oppilaiden sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen ja osallistuminen kouluympäristön toimintoihin ovat kouluyhteisön hyvinvointiin keskeisesti vaikuttavia tekijöitä. Mahdollisuus olla osallisena ja mukana itselleen merkittävissä yhteisöissä, kouluympäristön suunnittelussa tai tapahtumien järjestelyssä ovat monelle nuorelle merkittäviä identiteetin kehittymisen kannalta.

Suurin osa nuorista haluaa vaikuttaa kouluympäristön asioihin. Peruskoulujen osalta oppilaiden osallisuudenkokemukset koulutyön suunnitteluun ja kouluruokailujärjestelyyn ovat kaksinkertaistuneet vuodesta 2010 vuoteen 2013. Osallistumisprosentti on kuitenkin vain 15 kaikista oppilaista. Lukiossa oppilaiden osallisuuskokemukset koulutyön suunnitteluun ovat pienentyneet kahdessa vuodessa. Alle 10 prosenttia lukiolaisista ovat osallistuneet koulun kouluruokailujärjestelyihin. Selkeä kasvu näkyy ammattioppilaitosten opiskelijoiden osallisuudessa oppilaitoksen sisätilojen suunnitteluun, siistimiseen tai sisustamiseen. Yhteisten järjestyssääntöjen laatimiseen lukioissa osallistuu vain 4 prosenttia opiskelijoista kun vastaava osallisuus ammatillisissa oppilaitoksissa on 19 prosenttia.

Peruskouluissa tytöt osallistuvat poikia aktiivisimmin koulun teemapäivien, juhlien ja retkien järjestämiseen. Lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa pojat aktivoituvat ja osallistuvat tyttöjä enemmän koulun toimintojen suunnitteluun. Tukioppilas ja tutortoimintaan tytöt osallistuvat poikia selvästi enemmän. Kouluyhteisön toimivat vuorovaikutusareenat ja oppilaiden osallistuminen koulun toimintoihin tukevat opiskelutaitoja ja edistävät yhteisöllisyyttä.

Helsingin peruskoululaiset ovat osallistuneet koulun toiminnan suunnitteluun useammin kuin muut peruskoululaiset pääkaupunkiseudulla ja koko maassa. Lukiolaiset osallistuvat Helsingissä hyvin samoissa määrin toimintaan kuin muuallakin maassa ja muissa pääkaupunkiseudun kunnissa. Ammattiin opiskelijoilla oli enemmän vaihtelua suhteessa muun maan opiskelijoihin. Oppituntien ja koulutyön suunnitteluun helsinkiläiset ammatillisen opiskelijat osallistuvat vähemmän kuin koko maassa, mutta enemmän kuin muualla pääkaupunkiseudulla.

Aineistokuvaus: 

Sisältää peruskoulujen 8. ja 9.luokan sekä lukion ja ammatillisen 1. ja 2. vuoden kouluterveyskyselyyn vastanneiden oppilaiden tulokset. Nuoret vastasivat kysymykseen ”Oletko osallistunut seuraaviin koulusi toimintoihin? Kyllä/Ei”. Indikaattoriin laskettiin ne, jotka olivat vastanneet kyllä. Indikaattorissa on näin vastanneiden osuus kaikista vuosiluokan vastanneista. Tulokset on vakioitu sukupuolen ja luokka-asteen/opiskeluvuoden suhteen.

Kysymykset ovat olleet erilaiset vuoden 2010 kyselyssä seuraavissa kysymyksissä: Koulutyön suunnittelu (mm. oppituntien sijoittelu, opiskelupäivän alkamisajankohta, koejärjestelyt) on vuoden 2010 kyselyssä ollut lukujärjestyksen suunnittelu. Vuoden 2010 kyselyssä kysyttiin yhdessä kysymyksessä osallistumisessa koulun tilojen ja piha-alueiden suunnittelu, vuonna 2013 kysymys oli erikseen sisä- ja piha-alueiden suunnittelusta. Vuoden 2010 tulokset löytyvät molemmista kysymyksistä.

Vuonna 2013 kouluterveyskyselyyn vastanneita oli Helsingin peruskouluissa 8 000 oppilasta, lukioissa 6 426 opiskelijaa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 1 609 opiskelijaa. Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010 ja 2013. Vuodesta 2013 alkaen kysely tehdään samaan aikaan koko maassa joka toinen vuosi.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset