Indikaattorit

Elämä ja terveys

Kokemus omasta terveydentilasta

Nuorten subjektiivinen kokemus omasta terveydentilastaan on pysynyt hyvällä tasolla viimeisen kymmenen vuoden ajan. Noin kahdeksan nuorta kymmenestä kokee terveydentilansa erittäin tai melko hyväksi lukioissa ja peruskouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa osuus on hieman pienempi. Terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokevia on noin viidesosa peruskoululaisista ja lukiolaisista, ammatillisissa oppilaitoksissa heitä on hieman enemmän.  Osuudet ovat pysyneet keskimäärin samoina vuodesta 2006 lähtien.

Pojat kokevat terveytensä erittäin tai melko hyväksi tyttöjä useammin kaikilla kouluasteilla. Helsinkiläisnuorten kokemus terveydestään on keskimäärin samalla tasolla niin pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien kuin koko maan keskiarvonkin kanssa.

Yleiseen kokemukseen terveydentilasta vaikuttavat nuoren terveystottumukset, elintavat, mahdolliset sairaudet ja jossain määrin myös ympäristötekijät ja kotiolot. Tytöt kokevat poikia keskimäärin enemmän väsymystä, ahdistuneisuutta, koulu-uupumusta ja niska- tai hartiakipuja.

Päivitetty 17.10.2017

Aineistokuvaus: 

Sisältää peruskoulujen 8. ja 9.luokan sekä lukion ja ammatillisen 1. ja 2. vuoden kouluterveyskyselyyn vastanneiden oppilaiden tulokset. Indikaattori perustuu kysymykseen: "Mitä mieltä olet terveydentilastasi?" Vastausvaihtoehdot olivat: 1) erittäin hyvä, 2) melko hyvä, 3) keskinkertainen, 4) melko tai erittäin huono.

Vuonna 2017 kouluterveyskyselyyn vastanneita oli Helsingin peruskoulun 8.- ja 9.-luokalla 5125 oppilasta, lukioissa 3809 opiskelijaa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 2159 opiskelijaa. Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010, 2013 ja 2017.

 

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset