Indikaattorit

Elämä ja terveys

Lääkärissä käynnit

Kunnallisen perusterveydenhuollon lääkärin ja HUS:n poliklinikoiden lääkärin palveluja käytti reilut puolet 15–29-vuotiaista nuorista, yksityislääkärin palveluja reilu neljäsosa vuonna 2015. Lääkäripalveluja käytetään paljon ristiin. Sama henkilö on voinut olla sekä kunnallisen että yksityisen lääkärin potilaana.

Perusterveydenhuollon lääkärin potilaana olivat yleisimmin 15–19-vuotiaat, vähiten 25–29-vuotiaat. Naisista kolmasosa ja miehistä viidesosa oli käyttänyt yksityislääkäriä. Yksityislääkärin potilaana olleiden nuorten osuus on kasvanut kaikissa nuorten ikäryhmissä vuodesta 2000 vuoteen 2015. Perusterveydenhuollon lääkäripalvelua käyttäneiden osuudet ovat pysyneet lähes samalla tasolla vuodesta 2007.

Perusterveydenhuollon hammaslääkärin potilaana oli ollut reilu neljäsosa nuorista, yksityisen hammaslääkärin potilaana vajaa 10 prosenttia vuonna 2015. Naiset ovat miehiä yleisemmin olleet hammaslääkärin potilaana kaikissa ikäryhmissä sekä kunnan järjestämässä perusterveydenhuollossa että yksityisessä palvelussa. Yksityistä hammaslääkäriä käyttäneiden osuus on 20-29-vuotiaiden kohdalla kasvanut vuodesta 2000, 15-19-vuotiaiden osuus on pysynyt lähes samana. Perusterveydenhuollon hammaslääkäriä käyttäneiden osuus on 15-19-vuotiaiden osalta selvästi vähentynyt vuodesta 2008, sen sijaan 20-29-vuotiaiden osuus on hieman kasvanut. Perusterveydenhuollon ja yksityisen hammaslääkärin palveluiden käytössä on voinut esiintyä jonkin verran ristikkäiskäyttöä.

Hammaslääkärin palveluiden käyttö vaihtelee nuoren iän mukaan siten, että alle 20-vuotiaat kävivät aktiivisimmin perusterveydenhuollon hammaslääkärillä ja olivat varsin harvoin yksityisen hammaslääkärin potilaana. 20 vuotta täyttäneillä taas perusterveydenhuollon hammaslääkäriä käyttäneiden osuus oli vain noin puolet nuorimman ikäryhmän osuudesta ja yksityisen hammaslääkärin potilaana olleiden osuus yli kaksinkertainen nuorimpaan ikäryhmään verrattuna.

Päivitetty 24.5.2016

Aineistokuvaus: 

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin ja HUS:n poliklinikoiden lääkärin nuorten potilaiden määrä vuoden aikana suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön. Perusterveydenhuollossa potilaat ovat voineet käydä terveyskeskusten äitiysneuvolassa, lastenneuvolassa, perhesuunnitteluneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, kotisairaanhoidossa, mielenterveyshuollossa sekä muussa avohoidossa (erilaiset vastaanottokäynnit, terveystarkastus- ja seulontakäynnit sekä käynnit, jotka liittyvät terveydentilan selvittämiseen, esim. lääkärintodistukset).

Sairaanhoitokorvauksia yksityislääkärin palveluista saaneiden määrä vuoden aikana on suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön. Terveyskeskuksen perusterveydenhuollon hammashoidon lääkärin potilaat vuoden aikana on suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön. Sairaanhoitokorvausta yksityishammaslääkärin suorittamasta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta saaneiden henkilöiden määrä vuoden aikana on suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset