Indikaattorit

Elämä ja terveys

Tupakointi

Tupakointi on yleisintä ammatillisissa oppilaitoksissa, joissa lähes joka viides helsinkiläisnuori tupakoi päivittäin. Peruskouluissa ja lukioissa päivittäin tupakoivia on enää vain noin neljä prosenttia oppilaista.

Tupakoinnin yleisyys säilyi suhteellisen samana vuodesta 2006 vuoteen 2010, mutta tuolloin alkanut tupakoinnin väheneminen on jatkunut nopeatahtisena. Vielä 2013 noin joka kymmenes peruskoululainen ja lukiolainen tupakoi päivittäin, mutta tultaessa vuoteen 2017 on osuus tippunut huomattavasti. Ammatillisissa oppilaitoksissa tupakoidaan enemmän kuin muilla kouluasteilla, mutta niissäkin on tupakoivien osuus vähentynyt kolmasosasta alle viidesosaan. Tyttöjen ja poikien tupakointi on kaikilla kouluasteilla keskimäärin yhtä yleistä, kuten on ollut kaikissa vuoden 2006 jälkeen tehdyissä kyselyissä. Ainoa poikkeus oli 2013, jolloin ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat tytöt tupakoivat hieman niissä opiskelevia poikia enemmän.

Helsingin peruskouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa tupakoidaan vähemmän kuin maassa keskimäärin, lukioissa yhtä paljon. Tilanne on sama myös Helsingin ja muiden pääkaupunkiseudun kuntien välillä. Espoon ammatillisissa oppilaitoksissa tupakoidaan vähemmän kuin ammatillisissa oppilaitoksissa keskimäärin.

Nuuskaa peruskoululaisista ja lukiolaisista käyttää päivittäin keskimäärin noin neljä prosenttia, eikä määrä ole lisääntynyt vuoteen 2013 verrattuna. Ammatillisissa oppilaitoksissa melkein joka kymmenes opiskelija käyttää nuuskaa, ja sen käyttö on kasvussa. Pojat käyttävät nuuskaa tyttöjä enemmän, ja yleisintä se on ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien poikien keskuudessa, joista noin 17 prosenttia käyttää nuuskaa päivittäin.

Helsingin tavoitteena on lasten ja nuorten savuttomien elinympäristöjen luominen sekä tupakoimattomuuden ja nikotiinittomuuden tukeminen. Helsingissä on kehitetty tupakoinnin ehkäisyä ja vähentämistä kouluissa ja oppilaitoksissa tupakkalain mukaan kieltäen tupakoinnin mm. koulujen ja oppilaitosten sisätiloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla. Kouluterveydenhuollon, oppilashuollon, koulujen henkilökunnan ja vanhempainyhdistysten välinen yhteistyö on tärkeää nuorten tupakoinnin ehkäisyssä ja vähentämisessä. Peruskoululaisten näkemyksen mukaan kiristynyt valvonta vähentää tupakointia.

Tutkimuksissa on havaittu tärkeimpiä tupakoinnin aloittamiselle altistavia tekijöitä olevan yksilölliset tekijät, sosiaaliset tekijät ja ympäristölliset tekijät. Sosiaalisista tekijöistä kaveripiirin tupakoiminen on keskeinen tupakoinnin aloittamisen riskitekijä.

Päivitetty 17.10.2017

Aineistokuvaus: 

Sisältää peruskoulujen 8. ja 9.luokan sekä lukion ja ammatillisen 1. ja 2. vuoden kouluterveyskyselyyn vastanneiden oppilaiden tulokset. Indikaattori perustuu kysymykseen: "Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten nykyistä tupakointiasi?" Vastausvaihtoehdot: 1) tupakoin kerran päivässä tai useammin, 2) tupakoin kerran viikossa tai useammin, en kuitenkaan päivittäin, 3) tupakoin harvemmin kuin kerran viikossa, 4) olen lakossa tai lopettanut tupakoinnin. Tarkastelussa ovat mukana ne vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1. 

Vuonna 2017 kouluterveyskyselyyn vastanneita oli Helsingin peruskoulun 8.- ja 9.-luokalla 5125 oppilasta, lukioissa 3809 opiskelijaa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 2159 opiskelijaa. Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010, 2013 ja 2017.

 

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset