Indikaattorit

Elämä ja terveys

Työkyvyttömyys

Yksi sadasta 16-29-vuotiaasta helsinkiläisestä on eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi. Työkyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden 2019 lopussa 1 430 tähän ikäryhmään kuuluvaa nuorta Helsingissä.  16–19-vuotiaista 0,6 prosenttia oli eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi, 20–24-vuotiaista helsinkiläisistä työkyvyttömyyseläkkeellä oli 1,1 prosenttia ja 25–29-vuotiaista 1,3 prosenttia. Edellisvuoteen verrattuna työkyvyttömyyseläkettä saaneiden helsinkiläisnuorten määrä pysyi lähes samana. Koko maassa määrä kasvoi neljä prosenttia vuotta aiemmasta.

Yleisin peruste nuorten työkyvyttömyyseläkkeelle on mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Tästä syystä eläkkeellä oli noin 83 prosenttia kaikista 16–29-vuotiaista työkyvyttömyysetuuden saajista Helsingissä. Synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet olivat eläkkeen syynä kahdeksalla prosentilla ja hermoston sairaudet viidellä prosentilla kaikista nuorista eläkkeensaajista.

Vaikka kaikkien työkyvyttömyyseläkkeellä olevien helsinkiläisten määrä on vähentynyt kuluneen kymmenen vuoden aikana, ovat nuorten työkyvyttömyyseläkkeet lisääntyneet. 16–29-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkettä saaneiden määrä on kasvanut noin viidenneksellä vuoteen 2009 verrattuna, kun taas kaikkien työkyvyttömyyseläkkeellä olevien helsinkiläisten määrä on laskenut lähes neljänneksellä vuosien 2009–2019 välillä. Myös koko maassa kehitys on ollut samansuuntaista.

Nuorten työkyvyttömyyseläkkeensaajien määrän voimakas kasvu selittyy mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella myönnettyjen eläkkeiden lisääntymisellä. Tästä syystä eläkettä saavien nuorten määrä on noussut 29 prosenttia vuosien 2009 ja 2019 välillä. Muissa sairausryhmissä kasvu on ollut vähäistä. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden sairauspääryhmään luokittuvat mielialahäiriödiagnoosien ohella esimerkiksi älyllinen kehitysvammaisuus sekä erilaiset käytös- ja tunnehäiriöt ja psyykkisen kehityksen häiriöt.

Nuorilla työkyvyttömyyseläkkeensaajilla ei ole ehtinyt olemaan pitkää työuraa, mikä näkyy eläkkeiden suuruudessa. Osa on siirtynyt suoraan eläkkeelle täytettyään 16 vuotta esimerkiksi synnynnäisen vamman vuoksi. Keskimäärin 16–29-vuotias helsinkiläinen sai eläkettä 799 euroa kuukaudessa. Vertailun vuoksi, kaikkien helsinkiläisten työkyvyttömyyseläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke oli 1 160 euroa.

Päivitetty 17.4.2020

Aineistokuvaus: 

Sisältää kansan- ja /tai työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saavien 16-29-vuotiaiden nuorten osuuden vastaavan ikäisestä väestöstä 31.12. Työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät sekä täyden että osaeläkkeen suuruisen toistaiseksi myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeen, kuntoutustuen ja yksilöllisen varhaiseläkkeen. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää työeläkejärjestelmässä 18-62-vuotiaalle ja kansaneläkejärjestelmässä 16-64-vuotiaalle henkilölle, jolla on työkykyä alentava sairaus. Terveydentilan lisäksi otetaan huomioon työntekijän mahdollisuus hankkia ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, johon hänen kohtuudella odotetaan kykenevän, kun otetaan huomioon hänen koulutuksensa, ikänsä, aikaisempi toimintansa, asumisolosuhteensa ja muut näihin verrattavat seikat.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset