Indikaattorit

Itsensä kehittäminen

Oppimistaidot

Oppimistaitoja ovat kyky etsiä uutta tietoa eri lähteistä, seurata opetusta ja omaksua uutta tietoa, tehtävien tekeminen ja kokeisiin valmistautuminen sekä tiedon merkityksien ymmärtäminen ja selviytyminen itsenäisesti omatoimisuutta vaativista tehtävistä. Oppimistaitoihin vaikuttavat itsetuntemus eli käsitys itsestä oppijana, tieto omasta motivaatiosta ja keskittymistä edistävistä asioista sekä ajankäytön suunnittelu.

Eniten oppimisvaikeuksia helsinkiläisnuoret kokevat kokeisiin valmistautumisessa, johon liittyviä vaikeuksia on noin kolmasosalla kouluasteesta riippumatta. Tytöt kokevat näitä vaikeuksia poikia useammin kaikilla kouluasteilla, suurimmillaan ero on ammatillisissa oppilaitoksissa. Seuraavaksi eniten vaikeuksia helsinkiläisnuorille tuottaa suullinen esiintyminen, jossa ongelmia on tytöistä hieman useammalla kuin joka kolmannella ja pojista noin joka neljännellä. Osuudet ovat samalla tasolla kaikilla kouluasteilla.

Läksyjen tai muiden vastaavien tehtävien tekemisessä on vaikeuksia noin joka neljännellä peruskoulun yläluokilla ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevalla, lukio-opiskelijoista näitä vaikeuksia on hieman useammalla kuin joka kolmannella. Ammatillisissa oppilaitoksissa tytöillä on poikia useammin vaikeuksia läksyjen tekemisessä, lukioissa taas poikien osuus on hieman suurempi. Peruskouluissa osuudet ovat yhtä suuret.

Tytöillä kokevat poikia useammin vaikeuksia tunnilla vastaamisessa. Kaikilla kouluasteilla tytöistä lähes joka neljäs ilmoitti kokevansa vaikeuksia tunnilla vastaamisessa, kun poikien osuus oli noin 15 prosenttia. Opiskelussa käytettävien laitteiden käytössä on vaikeuksia vain noin joka kymmenennellä kaikkien kouluasteiden opiskelijoista, lukuun ottamatta lukiolaistyttöjä, joista vaikeuksia laitteiden käytössä koki lähes joka viides.

Neljä viidesosaa helsinkiläisnuorista ei koe vaikeuksia opetuksen seuraamisessa oppitunneilla, eikä lukemista, kirjoittamista tai laskemista vaativien tehtävien tekemisessä. Erot eri kouluasteiden välillä ovat pieniä lukuun ottamatta laskemista vaativia tehtäviä, joissa vaikeuksia kokevien osuus kasvaa peruskoulusta toiselle asteelle siirryttäessä etenkin tyttöjen keskuudessa. Tytöt kokevat poikia useammin vaikeuksia myös muissa tehtävissä ja opetuksen seuraamisessa, sukupuolten välinen ero on suurimmillaan ammatillisissa oppilaitoksissa.

Oppimisvaikeuksia kokeneiden opiskelijoiden osuudet ovat pääsääntöisesti pysyneet yhtä suurina aiempiin vuosiin verrattuna. Poikkeuksena ovat läksyjen tekeminen ja laskemista vaativat tehtävät, joissa vaikeuksia kokeneiden peruskoululaisten osuudet ovat pienentyneet jonkin verran vuoteen 2013 verrattuna.

Verrattuna koko maan keskiarvoon ja muihin pääkaupunkiseudun kuntiin, kokivat Helsingin ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret hieman useammin vaikeuksia lukemista, laskemista ja kirjoittamista vaativissa tehtävissä. Muuten tulokset olivat samalla tasolla koko maan keskiarvon ja muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

Päivitetty 9.11.2017

Aineistokuvaus: 

Indikaattori perustuu kysymykseen: ”Onko sinulla vaikeuksia seuraavissa opiskeluun liittyvissä asioissa?" Kysymyksen osiot ovat ”Opetuksen seuraaminen oppitunneilla”, ”Läksyjen tai muiden vastaavien tehtävien tekeminen", ”Kokeisiin valmistautuminen", ”Kirjoittamista vaativien tehtävien tekeminen”, ”Lukemista vaativien tehtävien tekeminen”, ”Laskemista vaativien tehtävien tekeminen”, ”Suullinen esiintyminen”, ”Vastaaminen tunnilla” ja ”Opiskelussa käytettävien laitteiden (digitaalisen tekniikan tai ohjelmistojen) käyttö”. Vastausvaihtoehdot olivat: 1) ei lainkaan, 2) melko vähän, 3) melko paljon ja 4) erittäin paljon. Tarkastelussa ovat ne vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 3 tai 4.

 Vuonna 2017 kouluterveyskyselyyn vastanneita oli Helsingin peruskoulun 8.- ja 9.-luokalla 5125 oppilasta, lukioissa 3809 opiskelijaa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 2159 opiskelijaa. Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010, 2013 ja 2017.

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Elämäntaidot koulusta 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset