Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

Nuoret tulonsaajina

Helsinkiläisistä 15–19-vuotiaista 64 prosenttia on tulonsaajia. Tulonsaajia ovat ne, jotka ansaitsevat valtionveronalaisia tuloja vähintään 2 euroa vuodessa. Tulokäsitteenä käytetään valtionveronalaisia tuloja, jotka muodostuvat ansio- ja pääomatuloista. Tulonsaajia 20–24-vuotiaista on 91 prosenttia ja 25–29-vuotiaista 97 prosenttia. 

Alle 20-vuotiaista tulonsaajista 82 prosenttia ansaitsi alle 5 000 euroa vuonna 2016. Osuus oli aiempiin vuosiin verrattuna korkea, mikä ilmentänee kesätyömahdollisuuksien paranemista taloustilanteen kohenemisen myötä. Nuorimmista tulonsaajista vain 7 prosenttia ansaitsi yli 10 000 euroa ja edellisvuoteen verrattuna osuus oli hieman korkeampi. Edeltävällä kymmenvuotiskaudella kyseinen osuus on ollut 6-8 prosenttia.    

Ikäluokassa 20–24-vuotiaat tulotaso on korkeampi kuin heitä nuoremmilla ja lähes joka toinen tulonsaaja ansaitsikin 10 000 - 30 000 euroa vuonna 2016. Naisista 51 prosenttia kuului tähän tuloluokkaan ja miehistä 41 prosenttia. Osuudet olivat kuitenkin alhaisimmillaan kymmenen edeltävään vuoteen verrattuna. Alle 5000 euroa ansaitsevien osuus oli puolestaan korkein edellisvuosiin verrattuna. Osuus oli miehillä 28 prosenttia, joka oli 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin naisilla. Yli 30 000 vuosituloja ansaitsevien osuus on kasvanut vuosien myötä vuoden 2008 jälkeen, vaikkakin siinä oli tasannevaihe vuosina 2012-2015. Tämän ikäryhmän miehistä 9 prosenttia ja naisista 6 prosenttia kuului tähän tuloluokkaan. Opiskelijoiden suuri osuus ikäluokasta näkyy siinä, että helsinkiläiset 20–24-vuotiaat, etenkin miehet ansaitsevat koko maata harvemmin yli 30 000 euroa vuodessa.

Vanhimmassa ikäluokassa eli 25–29-vuotiaissa oli vähiten alle 5 000 euroa ansaitsevia, sillä vain joka kymmenennellä tämän ikäisellä tulotaso oli näin alhainen. Tuloluokassa 5 000 - 10 000 euroa oli 13 prosenttia varttuneista nuorista. Näin ollen lähes joka neljäs 25–29-vuotias ansaitsi alle 10 000 euroa vuonna 2016. Heidän osuutensa oli pysynyt varsin tasaisena kuluvan vuosikymmenen alkuvuosina, mutta osuus lähti nousuun vuonna 2015. Vuosikymmenen puolivälissä tulonsaajien osuus alhaisimmissa tuloluokissa kasvoi tässäkin ikäryhmässä ja yli 30 000 euroa ansainneiden osuus tämän ikäisistä tulonsaajista säilyi ennallaan edellisvuosiin verrattuna.

Suurin osa eli 42 prosenttia 25–29-vuotiaista ansaitsi 10 000 - 30 000 euroa. Kolme kymmenestä ikäluokkaan kuuluvasta miespuolisesta nuoresta ansaitsi 30 000 - 50 000 euroa. Naisilla osuus oli hivenen pienempi. Tulokehitys on kuitenkin säilynyt ennallaan kummallakin sukupuolella, sillä osuudet ovat pysyneet ennallaan useamman vuoden ajan. Helsingissä yli 30 000 euroa ansaitsevien osuus on perinteisesti ollut suurempi kuin koko maassa, mutta miehillä se on kuitenkin ollut alhaisempi.   

Päivitetty 12.6.2018 

Aineistokuvaus: 

Sisältää nuorten määrän prosenttiosuuden eri tuloluokissa. Kokonaismääränä on kaikki tulosaajat. Sukupuolikohtaiset prosenttiosuudet laskettu erikseen naisten ja miesten kokonaismääristä. Tiedot perustuvat verohallituksen verotietokannan valtionveronalaisia tuloja koskeviin tietoihin. Valtionveronalaisiksi tuloiksi on katsottu tulot, joiden suuruus on vähintään 2 euroa. Tulokäsitteenä käytetään valtionveronalaisia tuloja, jotka muodostuvat ansio- ja pääomatuloista. Pääasiallisimpia tulolähteitä ovat palkka- ja yrittäjätulot sekä lisäksi eläketulot, työttömyys- ja sosiaaliturvaetuudet. Verotettaviin tuloihin lasketaan myös opintotuet. Valtionveronalaisia tuloja eivät ole mm. julkisyhteisöiltä saadut stipendit ja apurahat, ulkomailta saadut palkkatulot, jos työskentely ulkomailla on kestänyt vähintään puoli vuotta, osa julkiselta sektorilta saaduista sosiaaliturvaetuuksista, kuten lapsilisät, asumistuet ja toimeentulotuki sekä verovapaat korkotulot.                

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset