Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

Toimeentulotukea saaneet nuoret

Toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi toimeentulon muodoksi. Tuen käyttöön vaikuttaa suuresti taloudellinen tilanne ja esimerkiksi 1990-luvun lamavuosina tukea tarvitsi pahimmillaan vuoden aikana kuusitoista prosenttia helsinkiläisistä. Vuonna 2016 tukea sai kaksitoista prosenttia helsinkiläisistä, mikä oli saman verran kuin vuotta aiemmin. Nuoret ovat useammin toimeentulotuen piirissä kuin helsinkiläiset keskimäärin, 15–29-vuotiaista tukea sai vuoden 2016 aikana 17,3 prosenttia, hieman vähemmän kuin edellisvuonna, jolloin tukea sai 17,6 prosenttia. Vieläkin yleisempää tuen tarve oli 18–24-vuotialla nuorilla, joista toimeentulotuen piirissä oli kyseisen vuoden aikana 20 prosenttia. Itse asiassa kaikista 18 ja 19 vuotiaista helsinkiläisistä nuorista useampi kuin joka viides oli saanut toimeentulotukea vähintään yhden kuukauden ajan. Toimeentulotukeen tukeutuminen väheni iän myötä ja 25–29-vuotiaista helsinkiläisistä nuorista aikuisista 15 prosenttia joko sai itse toimeentulotukea tai asui toimeentulotukea saaneessa taloudessa vuoden 2016 aikana. Yhteensä toimeentulotukea saavassa perheissä asui 24 000 15–29-vuotiasta helsinkiläisnuorta, ja kaikista tuen piirissä olevista noin joka kolmas oli tämän ikäinen.

Toimeentulotuen tarve Helsingissä on kasvanut viimeisten vuosien aikana, ja pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kasvu on ollut erityisen kovaa juuri nuorten kohdalla. Nuorten tuensaajien lukumäärä laski vuoden 2016 aikana kaksi prosenttia edellisestä vuodesta ja kaikkien tuensaajien määrä laski vajaan prosentin. Vuodesta 2009 lähtien 15–29-vuotiaiden toimeentulotuen saajien määrä on kasvanut 35 prosenttia, ja vuodesta 2006 kasvua on tullut 64 prosenttia. Kaikkien toimeentulotuen saajien määrä on kasvanut samalla ajanjaksolla (2006–2016) 46 prosenttia.

Toimeentulotuki on kotitalouskohtainen tukimuoto. Toimeentulotuen saajien taustatiedot ikää lukuun ottamatta ovat saatavilla ainoastaan toimeentulotuen varsinaisesta asiakkaasta, eli siitä kotitalouden jäsenestä, joka tukea hakee. Kuitenkin vanhempiensa luona asuva 18 vuotta täyttäneet nuoret tilastoidaan omaksi kotitaloudekseen. Toimeentulotuen varsinaisina asiakkaina oli vuoden 2016 aikana 19 033 18–29-vuotiasta nuorta. Vaikka nuoret helsinkiläiset saavat toimeentulotukea useammin kuin koko väestö keskimäärin, tarvitaan tukea keskimääräistä lyhemmän aikaa vuoden sisällä. 18–29-vuotiaista toimeentulotuen asiakkaista 22 prosenttia sai tukea lyhytaikaisesti eli 0-2 kuukauden ajan vuoden aikana. 28 prosenttia 18–29-vuotiaista toimeentulotuensaajista sai tukea 11–12 kuukauden ajan, kun kaikista tuensaajista 38 prosenttia sai tukea vähintään 11 kuukauden ajan.

Nuorten toimeentulotuen tarve vaihteli suuresti Helsingin sisällä. Yhdeksässä Helsingin peruspiirissä vähintään joka viides 15–29-vuotias oli saanut toimeentulotukea vuoden 2016 aikana, kun taas matalammillaan (Östersundom) toimeentulotukea tarvitsi ainoastaan 1,2 prosenttia peruspiirin nuorista.

Päivitetty 17.8.2017

Aineistokuvaus: 

Sisältää toimeentulotukea vuoden aikana saaneissa kotitalouksissa asuvat nuoret osuutena vastaavanikäisestä väestöstä. Luvuissa ovat mukana toimeentulotuen varsinaiset päämiehet ja tuesta osallisena olleet perheenjäsenet. Toimeentulotuen saaja on voinut olla vuoden aikana sekä osallisena että varsinaisena asiakkaana, mutta luvussa hän on mukana ainoastaan kertaalleen.

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen sosiaaliavustus, johon on oikeutettu toimeentulotukilain mukaan henkilö, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada tarpeen mukaista toimeentuloa ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnallaan, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Tuki on kotitalouskohtainen. Yli 18-vuotiaat perheenjäsenet lasketaan omaksi kotitaloudeksi.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset