Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

Toimeentulotukea saaneet nuoret

 

Toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi toimeentulon muodoksi. Tuen käyttöön vaikuttaa suuresti taloudellinen tilanne ja esimerkiksi 1990-luvun lamavuosina tukea tarvitsi pahimmillaan vuoden aikana kuusitoista prosenttia helsinkiläisistä. Vuonna 2017 tukea sai yksitoista prosenttia helsinkiläisistä, mikä hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuoret ovat useammin toimeentulotuen piirissä kuin helsinkiläiset keskimäärin, 15–29-vuotiaista tukea sai vuoden 2016 aikana 16,5 prosenttia, hieman vähemmän kuin edellisvuonna, jolloin tukea sai 17,3 prosenttia. Vieläkin yleisempää tuen tarve oli 18–24-vuotialla nuorilla, joista toimeentulotuen piirissä oli kyseisen vuoden aikana 20 prosenttia. Itse asiassa kaikista 18 – 19-vuotiaista helsinkiläisistä nuorista noin joka viides oli saanut toimeentulotukea vähintään yhden kuukauden ajan. Toimeentulotukeen tukeutuminen väheni iän myötä ja 25–29-vuotiaista helsinkiläisistä nuorista aikuisista 13 prosenttia joko sai itse toimeentulotukea tai asui toimeentulotukea saaneessa taloudessa vuoden 2017 aikana. Yhteensä toimeentulotukea saavassa perheissä asui 22 612 helsinkiläisnuorta (iältään 15–29-vuotiaita) ja kaikista tuen piirissä olevista noin joka kolmas oli tämän ikäinen.

Toimeentulotuen tarve Helsingissä on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosien aikana, ja pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kasvu on ollut kovaa juuri nuorten kohdalla. Kuitenkin nuorten tuensaajien lukumäärä laski vuoden 2017 aikana noin prosentin edellisestä vuodesta. Toimeentulotuki on kotitalouskohtainen tukimuoto. Toimeentulotuen saajien taustatiedot ikää lukuun ottamatta ovat saatavilla ainoastaan toimeentulotuen varsinaisesta asiakkaasta, eli siitä kotitalouden jäsenestä, joka tukea hakee. Kuitenkin vanhempiensa luona asuva 18 vuotta täyttäneet nuoret tilastoidaan omaksi kotitaloudekseen. Toimeentulotuen varsinaisina asiakkaina oli 20189 helsinkiläisnuorta iältään 18 – 29-vuotiasta vuoden 2017 aikana.

Vaikka nuoret helsinkiläiset saavat toimeentulotukea useammin kuin koko väestö keskimäärin, tarvitaan tukea keskimääräistä lyhemmän aikaa vuoden sisällä. 18–29-vuotiaista toimeentulotuen asiakkaista 26 prosenttia sai tukea lyhytaikaisesti eli 0-2 kuukauden ajan vuoden aikana. Puolestaan 21 prosenttia 18–29-vuotiaista toimeentulotuensaajista sai tukea 11–12 kuukauden ajan, kun kaikista tuensaajista 31 prosenttia sai tukea vähintään 11 kuukauden ajan. Nuorten toimeentulotuen tarve vaihteli suuresti Helsingin sisällä. Yhdeksässä Helsingin peruspiirissä vähintään joka viides 15–29-vuotias oli saanut toimeentulotukea vuoden 2017 aikana, kun taas matalammillaan toimeentulotukea tarvitsi ainoastaan 3 prosenttia peruspiirin nuorista.

Päivitetty 27.5.2019

Aineistokuvaus: 

Sisältää toimeentulotukea vuoden aikana saaneissa kotitalouksissa asuvat nuoret osuutena vastaavanikäisestä väestöstä. Luvuissa ovat mukana toimeentulotuen varsinaiset päämiehet ja tuesta osallisena olleet perheenjäsenet. Toimeentulotuen saaja on voinut olla vuoden aikana sekä osallisena että varsinaisena asiakkaana, mutta luvussa hän on mukana ainoastaan kertaalleen.

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen sosiaaliavustus, johon on oikeutettu toimeentulotukilain mukaan henkilö, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada tarpeen mukaista toimeentuloa ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnallaan, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Tuki on kotitalouskohtainen. Yli 18-vuotiaat perheenjäsenet lasketaan omaksi kotitaloudeksi.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset