Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

Työttömien osuus nuorista

 

 

Nuorten työttömyysaste kuvaa työttömien osuutta työvoimasta. Tieto nuorten työttömyydestä pohjautuu TE -toimistoihin rekisteröityneisiin työttömiin työnhakijoihin. Päätoimiset opiskelijat eivät kuulu työttömiin. Helsinkiläisten 20–29-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli 9,8 prosenttia vuonna 2017.

Lukumääräisesti 20 – 29-vuotiaita työttömiä oli 6 554, mikä oli runsas 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyys on nuorilla miehillä naisia yleisempää. Tässä ikäluokassa miesten työttömyysaste oli 9,8 prosenttia ja naisten 6,6 prosenttia. Usein nuorisotyöttömyyttä kuvataan alle 25-vuotiaiden ikäluokassa. Vuonna 2017 alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 454 henkilöä.

Pitkäaikaistyöttömien osuus 20-29-vuotiaista työttömistä helsinkiläisnuorista oli 11 prosenttia. Lukumääräisesti tässä ikäryhmässä 740 nuorella työttömyys oli kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden. Kuten työttömyydessä yleisesti myös nuorten työttömyydessä on kaupungin sisällä alueittaisia eroja. Korkeimmillaan 20–29-vuotiaiden työttömyysaste Helsingissä oli Itäisessä suurpiirissä ja alhaisimmillaan Eteläisessä suurpiirissä.

Vieraskielisillä nuorilla työttömyys on selvästi yleisempää. 20–29-vuotiaiden vieraskielisten työttömyysaste oli vuoden 2016 lopussa 16,2 prosenttia. Vieraskielisten työttömyysaste on kuitenkin laskenut edeltäviin vuosiin verrattuna. Työttömyysaste eroaa huomattavasti eri kansalaisuustaustoilla.

Päivitetty 28.5.2019

Aineistokuvaus: 

Työttömyysaste on työttömien prosenttiosuus työvoimasta. Viimeisin vuosi on ennakkotieto, jossa työttömien osuus on laskettu edellisen vuoden työvoimasta. Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus saman ikäisestä väestöstä.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon, jonka vuositilastot työllisyydestä ja työttömyydestä pohjautuvat erilaisiin hallinnollisiin rekistereihin. Lopullinen aineisto valmistuu kahden vuoden viiveellä. Työllisiin lasketaan vuoden viimeisellä viikolla ansiotyössä olleet henkilöt. Päätoiminen opiskelija voi tulla luokitelluksi työlliseksi, jos hän on työssä vuoden viimeisenä päivänä. Sen sijaan päätoiminen opiskelija ei voi olla työtön. Työttömiksi lasketaan TE -toimistoon rekisteröityneet työttömät työnhakijat, jotka ovat vähintään 17-vuotiaita. Alaikäisten työssäkäyntiä ei pystytä rekisteritietojen perusteella luotettavasti tilastoimaan, koska työeläketietoja aletaan tilastoida 18 vuotta täyttäneistä henkilöistä.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset