Indikaattorit

Tunteet ja vuorovaikutus

Luokkahenki

Koululuokan ilmapiiri ja yhteishenki vaikuttavat koulussa viihtymiseen ja sitä kautta myös oppimiseen ja hyvinvointiin. Helsingin peruskouluissa lähes kahdeksan nuorta kymmenestä pitää luokkansa ilmapiiriä hyvänä. Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa osuus on lähes yhdeksän kymmenestä.

Parantunut luokkahenki kuvaa tutkimusten mukaan jossain määrin oppilaiden sosiaalisten taitojen parantumista ja esimerkiksi mielipiteiden ilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri saattaa parantaa oppimistuloksia. Vuoden 2013 kyselyyn verrattuna yhdessä viihtyminen on kehittynyt myönteiseen suuntaan lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Peruskouluissa hyvin viihtyvien poikien osuus on pysynyt samalla tasolla, mutta tyttöjen osuus on laskenut takaisin vuoden 2010 tasolle.

Pojat pitävät luokkahenkeä hyvänä tyttöjä useammin kaikilla kouluasteilla. Suurimmillaan ero on peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisten keskuudessa.

Osuudet ovat kaikilla kouluasteilla samalla tasolla niin muiden pääkaupunkiseudun kuntien kuin koko maan keskiarvon kanssa. Myös Helsingin ulkopuolella tytöt kokevat luokkahengen poikia huonommaksi.

Päivitetty 13.11.2017.

Aineistokuvaus: 

Sisältää peruskoulujen 8. ja 9.luokan sekä lukion ja ammatillisen 1. ja 2. vuoden kouluterveyskyselyyn vastanneiden oppilaiden tulokset. Indikaattori perustuu kysymykseen: “Mitä mieltä olet luokastasi/ryhmästäsi?” Kysymyksen osio: "Luokan / Ryhmän oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä". Vastausvaihtoehdot: 1) täysin samaa mieltä, 2) samaa mieltä, 3) eri mieltä, 4) täysin eri mieltä. Tarkastelussa mukana vastaajat, jotka ovat valinneet vaihtoehdon 1 tai 2.

Vuonna 2017 kouluterveyskyselyyn vastanneita oli Helsingin peruskoulun 8.- ja 9.-luokalla 5125 oppilasta, lukioissa 3809 opiskelijaa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 2159 opiskelijaa. Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010, 2013 ja 2017.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset