Indikaattorit

Tunteet ja vuorovaikutus

Yhteenkuuluvuus ryhmiin

Perhe ja ystäväpiiri ovat selvästi kaksi tärkeintä ryhmää nuorten elämässä. Nuoren sidosryhmien tiiviyttä ja tärkeyttä kysyttiin nuorisobarometrin kyselyssä yhdeksän ryhmän tai yhteisön osalta. Koulu- tai työyhteisö ja sekä edelleen ystävät nousivat seuraavaksi tärkeimpinä ryhminä nuorille. Nuorista vajaa 60 prosenttia nosti suomalainen yhteiskunnan asiaksi, joka merkitsee hänelle paljon. Kysytyistä ryhmistä kuusi oli joka toiselle vähintäänkin melko tärkeä. Yhdistykset ja seurakunta eivät ole kovinkaan monen elämän ytimessä. 

Kysytyt asiat olivat sen tyyppisiä, ettei ikä tai sukupuoli erotelleet niihin vastaamista. Se, missä elämänvaiheessa nuori oli, näkyi luonnollisesti painotuksissa, mutta ei niin voimakkaasti, että perhe ja ystävät olisivat jääneet muiden arvostusten taakse. Opiskelemassa ja työssä olleet olivat kiinnittyneitä vahvasti työelämään (70–78 prosenttisesti), työttömät luonnollisesti huomattavan vähän (25 %).

Perhe, ystäväpiiri ja suomalainen yhteiskunta ovat kaikille suomalaisille nuorille asuinpaikasta riippumatta yhtä arvokkaita tai tärkeitä kiinnittymisen kohteita. Osin näin on myös koulu- ja työyhteisöön kuulumisen kohdalla, vaikkakin tämä elämänalue korostuu kaupunkien ulkopuolella. Suvun merkitys on jonkin verran muita alueita pienempi pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa asuvilla. Tämä selittynee muuttoliikkeellä.

Harrastusryhmät eivät ole Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla aivan niin tärkeä kiinnittymisen kohde kuin muualla Suomessa. Myös nettiyhteisön merkitys on pienempi Helsingissä. Seurakuntaan tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön kuuluminen on maaseudulla kaksi kertaa yleisempää kuin kaupungeissa.

Aineistokuvaus: 

Sisältää tietoja vuonna 2015 tehtyyn Nuorisobarometritutkimuksen Helsinki-lisäotoksesta. Nuoret vastasivat kysymykseen ”Kuinka kiinteästi tunnet kuuluvasi seuraaviin? Erittäin kiinteästi / Melko kiinteästi / Ei kiinteästi eikä löyhästi / Melko löyhästi / Erittäin löyhästi tai ei ollenkaan”

Vuosittain tehtävä Nuorisobarometri mittaa 15–29-vuotiaiden suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita. Vuonna 2015 Helsingin kaupunki osallistui tutkimukseen tuhannen nuoren lisäotoksella. Tutkimukseen vastanneita oli 1002 15-29-vuotiasta helsinkiläistä, 15-19-vuotiaita oli 150, 20-24-vuotiaita 396 ja 25-29-vuotiaita 456 henkilöä.

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Luokkahenki 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset