Indikaattorit

Turvallisuus

Asuinalueen ja keskustan turvallisuuskokemus

Nuoret naiset ja tytöt kokevat turvallisuutensa yleisesti heikoimmaksi. Iän myötä naisten turvattomuuskokemukset vähenevät. Nuoret miehet ja pojat ilmoittavat kyselyissä puolestaan tuntevansa vähiten turvattomuutta. Ajalliset muutokset turvallisuuskokemuksissa ovat suhteellisen hitaita, joskin kehityksen suunta on kohti parempaa.

Oman asuinalueen turvallisuus on keskeinen koetun turvallisuuden osa-alue. Asuinalue muodostaa kodin välittömän ympäristön, jossa liikutaan päivittäin. Työ-, koulu- ja asiointimatkat alkavat kotoa ja kodin välitön läheisyys mielletään omaksi alueeksi. Myös nuoret viettävät vapaa-aikaansa paljolti omalla asuinalueella. Helsingin nuoret kokevat sekä oman asuinalueensa että Helsingin keskustan huomattavan turvalliseksi liikkua myös viikonloppuiltaisin. Poikien ja nuorten miesten turvallisuudentunne on jopa hieman lisääntynyt, tyttöjen ja nuorten naisten tilanne on pysynyt vähintäänkin entisellä tasolla. Tytöt ja nuoret naiset kokevat enemmän turvattomuutta, mutta kehitys on ollut selvästi myönteistä.

Oman asuinalueen turvallisuuskokemusten ohella on tärkeää, että nuoret voivat liikkua turvallisesti myös kaupungin keskustassa. Keskustalla ja yleensäkin kaupungin eri osissa liikkumisella on nuorille aikuisille erityinen merkitys. Se on nuorten tärkeä vapaa-ajanviettopaikka, ja on tärkeä aikuistumisen kenttä niin hyvässä kuin pahassakin. Kun ihmisiä kokoontuu vapaa-ajan merkeissä yhteen, lisääntyvät kaikenlaiset kontaktit, myös ei-toivotut. Onkin johdonmukaista, että keskusta koetaan vähemmän turvalliseksi kuin oma asuinalue. Sukupuolten välinen ero on toki samansuuntainen kuin omalla asuinalueellakin, mutta pienempi. Nuorten naisten ja tyttöjen tilanne on keskustassakin kulkenut hyvään suuntaan, mutta miesten turvallisuuskokemukset näyttävät heikentyneen.

Aineistokuvaus: 

Perustuu Helsingissä tehtyjen turvallisuustutkimusten tuloksiin. Kyselyssä kysyttiin "Kuinka turvalliseksi tunnette olonne seuraavissa tilanteissa?" Koettua turvallisuutta tarkastellaan tässä omalla asuinalueella ja Helsingin keskustassa myöhään viikonloppuiltaisin kävellessä. Indikaattoriin laskettiin ne 15-29-vuotiaat, jotka tunsivat olonsa turvalliseksi tai melko turvalliseksi, ja heidän osuutensa laskettiin kyselyyn vastanneista.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset